(1)
Batham, L.; Choudhary, L.; Mishra, A.; Shrivastava, V. Yagya Therapy for Epileptic Seizures: A Case Study. Interdis. J of Yagya Res. 2018, 1, 37 - 42.