Batham, L., Choudhary, L., Mishra, A., & Shrivastava, V. (2018). Yagya Therapy for Epileptic Seizures: A Case Study. Interdisciplinary Journal of Yagya Research, 1(2), 37 - 42. https://doi.org/10.36018/ijyr.v1i2.14